Obsah

Sférické kino

Datum konání:
28. 2. 2020
Typ akce:
"akce pro děti"
Místo konání:
ZŠ a MŠ Čistá - Čistá

.

Zobrazit více

Stavební úpravy v ZŠ a MŠ Čistá

Datum konání:
1. 11. 2019 od 15:47 - 29. 2. 2020 do 20:00
Typ akce:
"akce pro celou rodinu"
Místo konání:
ZŠ a MŠ Čistá - Čistá

Opatření ředitelky školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami Ve škole probíhají stavební a rekonstrukční práce od 4.11.2019. Z tohoto důvodu může dojít k ohrožení bezpečnosti žáků, proto nařizuji následující opatření: 1. Žákům je zakázán vstup do všech částí školy a do vymezených částí areálu, kde probíhají stavební práce a které jsou vyhrazené pro potřeby stavební firmy. Veškeré tyto prostory jsou označeny bezpečnostními tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a ve venkovním areálu budou tyto prostory ohrazeny bezpečnostní páskou. Žákům je zakázáno jakkoliv poškozovat nebo upravovat, případně přemísťovat bezpečnostní značení. 2. Stavební úpravy budou probíhat v zadní části areálu školy, ve sprchách, v učebně „dílny, kuchyňka, IT“ a v dalších prostorách, které to budou vyžadovat. 3. Žáci a všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat informace uvedené na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy a v prostorách stavby. 4. Žáci jsou povinni při přesunech v areálu a budově školy používat pouze určené a vymezené komunikace (chodby, chodníky), a to maximálně ve dvojicích. 5. Během stavebních úprav se v areálu a budově školy budou pohybovat pracovníci stavební firmy. 6. Žáci jsou povinni uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka, popř. jiného zaměstnance školy. Žáci jsou rovněž povinni uposlechnout příkazů a pokynů pracovníků stavby, pokud jsou tyto vydány v rámci zajištění bezpečnosti. Tyto pokyny mohou být vydány i ústně. 7. Žákům je přísně a za všech okolností zakázáno jakkoliv manipulovat s jakýmkoliv zařízením na stavbě, zejména platí přísný zákaz manipulace s pracovními stroji, elektroinstalací a elektrozařízením stavby. 8. Bez zbytečného odkladu informovat ředitelku školy o zjištěných skutečnostech, které by mohly způsobit úraz žáka (poškozené značení, nerespektování pokynů žáky ….) Pedagogickým pracovníkům nařizuji: 1. Po dobu stavby provádět nad žáky zvýšený dohled. 2. Dodržovat právní o ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžně a aktivně vyhodnocovat rizika při zajištění bezpečnosti žáků, přiměřeným způsobem na ně reagovat, v závislosti na rizicích přijímat opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků. V případě nutnosti (při ohrožení žáků) zakázat další činnost žákům, případně i pracovníkům stavby. 3. Respektovat a bezpodmínečně vyžadovat od žáků dodržování stanovených bezpečnostních opatření v průběhu stavby. Při tomto jsou všichni zaměstnanci školy povinni spolupracovat s pracovníky stavby. V případě nutnosti (zajištění bezpečnosti žáků) jsou povinni respektovat pokyny vydané pracovníky stavby. 4. Organizovat veškeré činnosti a zejména přesuny žáků pouze po vymezených komunikacích v areálu tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru. 5. Oznamovat bez zbytečného odkladu ředitelce školy veškeré zjištěné skutečnosti, ohrožující bezpečnost žáků, případně závady a nedostatky, které by bezpečnost a ochranu zdraví ohrozit mohly. a) Dodržovat zásady spolupráce se zaměstnanci školy, pracovníky stavby. b) Oznámit bez zbytečného odkladu úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům při úrazu první pomoc. c) Zajistit prokazatelné seznámení žáků s tímto příkazem. Přílohy: Příloha č. 1 – rozdělovník Příloha č. 2 – seznámení žáků V Čisté dne 4.11.2019 Ing. Marie Kruntová ředitelka školy

Zobrazit více

Stavební úpravy v ZŠ a MŠ Čistá

Datum konání:
31. 10. 2019 od 15:59 - 29. 2. 2020 do 20:00
Typ akce:
"akce pro celou rodinu"
Místo konání:
ZŠ a MŠ Čistá - Čistá

.

Zobrazit více