Obsah

Krizový plán programu proti šikanování

 

Cíl programu:

Vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Specifické zaměření je na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany již došlo či ne.

 

Struktura programu:

1. Situace, které škola zvládne řešit vlastními silami: postup pro počáteční stádia šikanování a rámcový třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování

2. Situace, kdy škola potřebuje pomoc  a situace vyžaduje součinnost se specializovanými institucemi a policií: řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. skupinové násilí vůči oběti

 

Metody vyšetřování:

A Strategie pro vyšetřování počáteční šikany ( se standardní formou)

 

1.Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.

2. Nalezení vhodných svědků.

3.Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky ( nikoli však konfrontace obětí a agresorů)

4. Zajištění ochrany obětem.

5. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

 

B Strategie pro vyšetřování pokročilé šikany s neobvyklou formou- skupinové násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování

1.Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.

3.Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

4. Pokročilá pomoc a podpora oběti.

5. Nahlášení policii.

6. Vlastní vyšetřování.

 

V rámci první pomoci při pokročilých a kriminálních šikanách budeme spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policií ČR.

V případě negativních dopadů šikanování na oběť bude jí zprostředkována péče pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra nebo dalších odborníků- klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.

 

 

 

Výchovná opatření:

Dále pracovat s agresorem ( jeho náhled na vlastní chování, motivy, rodinné prostředí). V případě potřeby zprostředkovat péči pedagogické- psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků- klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů.

Pro potrestání budeme využívat následující běžná opatření:

 

 

-Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy

-Snížené známky z chování

Pro nápravu situace ve skupině budeme pracovat s celým třídním kolektivem. Je nutné se vypořádat i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli ( mlčící většina)

V mimořádných případech se užijí další opatření:

  • Ředitelka školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.

Ředitelka školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následujícím umístěním v diagnostickém ústavu.

 

Spolupráce s rodiči

            Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědná ředitelka školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy , školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. Je nutné předem informovat rodiče o tom, co dělat v případě, když se dozvědí o šikanování.

 

Spolupráce se specializovanými institucemi

1.Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce s dalšími institucemi a orgány:

 

-v resortu školství- pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry

-v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie

-v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou)

-případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování  naplnilo skutkovou podstatu trestného činu( provinění ), ředitelka školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR.

Ředitelka školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin ( provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

 

Příloha č. 1

Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování

Příloha č.2

Stádia šikanování

Příloha č. 3

Doporučená literatura z oblasti šikanování

Příloha č.4

Příklady šikanování

 

Příloha č. 5

Informační leták pro žáky ZŠ

 

Zápis do třídních knih na začátku školního roku

Žáci byli seznámeni s krizovým plánem programu proti šikanování