Obsah

KODEX SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKA

 

ŠKOLA:

1. Do školy i do vyučovacích hodin chodím včas, ve škole zdravím všechny dospělé.

2. Do školy přicházím čistě a slušně oblečen.

3. Do školy nevstupuji pod vlivem jakékoliv omamné látky (cigarety, alkohol, drogy, …) ani tyto látky nesmím ve škole užívat.

4. Při pobytu ve školní budově se přezouvám a nenosím čepici.

5. Chodím po pravé straně chodby i schodiště.

6. Svým křikem neobtěžuji své okolí.

7. Neničím majetek školy ani osobní věci jiných dětí.

8. Neschovávám spolužákům jejich osobní věci.

9. Najdu-li cizí věci (např. v lavici), ihned je odevzdám učiteli.

10. Ve školní budově nemluvím vulgárně.

11. Plním pokyny zaměstnanců školy (učitelů, vychovatelek, uklízeček, kuchařek a dalších osob), nejsem k nim drzý, používám slova jako: promiňte, děkuji, prosím atp.; mluvím pravdu.

12. Vím, že je v celé školní budově zakázáno používání mobilních telefonů.

13. Při vstupu do kabinetu slušně zaklepu a čekám na příchod učitele.

14. Ve třídě, na chodbách v šatnách i na WC udržuji čistotu a pořádek, odpadky házím do odpadkových košů, na WC neplýtvám hygienickým vybavením – je i pro ostatní žáky. Po mém odchodu ze třídy zůstává lavice i mé pracovní místo uklizené.

VYUČOVÁNÍ:

1. Při vstupu do třídy během vyučování slušně zaklepu, pozdravím a po vyzvání učitele sdělím důvod příchodu.

2. Do žákovské knížky píši čitelně a jen to, co mi řekne učitel, známky nepřepisuji, žákovskou knížku mám čistě zabalenou bez nápisů a nálepek a mám jí vždy připravenou na začátku vyučování na lavici.

3. Ve vyučování se bez výhrad řídím pokyny učitele, pokud chci něco říci, hlásím se a čekám, až jsem vyvolán.

4. Jsem si vědom, že součástí řádného vzdělávání je i domácí příprava a nesplnění mých povinností je upraveno školním řádem školy.

 

PŘESTÁVKA:

1. O přestávkách neutíkám, nehoním se, mohl bych zranit sebe i spolužáky.

2. O přestávce se zdržuji se pouze tam, kde mám právě vyučování, nepřebíhám do jiných prostor školy.

3. Neotvírám okna a neobtěžuji lidi v okolí školy nevhodným chováním.

4. Neubližuji spolužákům, nestrkám do nich, neponižuji je, neurážím je.

5. Svým chováním neprovokuji spolužáky, nevyvolávám zbytečné konflikty.

6. Nedotýkám se (neosahávám) své spolužáky, nevedu vulgární řeči.

 

JÍDELNA:

1. Ve školní jídelně nepředbíhám a chovám se slušně a tiše.