Obsah

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

zde ke stažení

 

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

zde ke stažení

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu školnímu vzdělávání

zde ke stažení

 

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

zde ke stažení

 

ČASOVÝ ROZVRH ZÁPISU JE K DISPOZICI V MŠ. RODIČE SI MOHOU VYBRAT KONKRÉTNÍ ČAS.

 

Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ

zde ke stažení

 

Průběh zápisu

zde ke stažení

 

Přijímání dětí do 1. ročníku

zde ke stažení

 

Nejčastější otázky:

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. Dítě přihlašuje do školy zákonný zástupce.

Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. teta?
Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.


Kdy je termín zápisu?
Termín zápisů je od 1.dubna do 30. dubna.

Musí dítě přijít k zápisu?
Žádost podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomno dítě. Budeme samozřejmě rádi, když přijdete do naší školy k zápisu s dítětem.

Pokud dítě není zralé do školy?
Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?
Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Do které školy musím dítě přihlásit?
Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků. Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. jinou než spádovou.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?
Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím jde krajskému úřadu.