Obsah

Akce

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar

24. 1. 2020 začátek od 08:30, délka 45 minut
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá
V pátek 24.1.2020 navštíví školu divadlo Letadlo s představením Letadlem do Afriky.
Cena: 45,-Kč


celý text

ples
24. 1. 2020 začátek od 20:00
Místo konání: Čistá
Srdečně Vás zveme celý text

26. 1. 2020 začátek od 08:30
Místo konání: Čistá
Je třeba uhradit finance (mělo být do 15.12.2019) za lyžařský kurz u paní Jany Stárkové nebo na účet školy 212616827/0300.

Cena lyžařského výcviku:
žák 4. - 5. třída 4 700,- + 400,- doprava
žák 6. - 9. třída 5 000,- + 400,- doprava
Dopravu uhraďte také před lyžařským výcvikem. Děkujeme
celý text

30. 1. 2020 začátek od 11:00
Místo konání: ZŠ Čistá
Lyžaři mají vysvědčení 3.2.2020. celý text

31. 1. 2020 začátek od 08:00
Místo konání: Čistá

4. 2. 2020 začátek od 10:30
Místo konání: Rakovník
2.-5.ročník - 4.2., 18.2.2020, 2. stupeň - 12.2., 26.2.2020, Cena: 20,- Kč za jedno bruslení, S sebou: helmu, brusle, pití, kapesné
celý text

12. 2. 2020 začátek od 10:30
Místo konání: Rakovník
2.-5.ročník - 4.2., 18.2.2020, 2. stupeň - 12.2., 26.2.2020, Cena: 20,- Kč za jedno bruslení, S sebou: helmu, brusle, pití, kapesné
celý text

18. 2. 2020 začátek od 10:30
Místo konání: Rakovník
2.-5.ročník - 4.2., 18.2.2020, 2. stupeň - 12.2., 26.2.2020, Cena: 20,- Kč za jedno bruslení, S sebou: helmu, brusle, pití, kapesné
celý text

24. 2. 2020 začátek od 08:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá

26. 2. 2020 začátek od 10:30
Místo konání: Rakovník
2.-5.ročník - 4.2., 18.2.2020, 2. stupeň - 12.2., 26.2.2020, Cena: 20,- Kč za jedno bruslení, S sebou: helmu, brusle, pití, kapesné
celý text

28. 2. 2020 začátek od 08:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá

20. 3. 2020 začátek od 08:00
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá

1. 11. 2019 - 29. 2. 2020 začátek od 15:47
Místo konání: ZŠ a MŠ Čistá
Opatření ředitelky školy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve škole v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami

Ve škole probíhají stavební a rekonstrukční práce od 4.11.2019. Z tohoto důvodu může dojít k ohrožení bezpečnosti žáků, proto nařizuji následující opatření:

1. Žákům je zakázán vstup do všech částí školy a do vymezených částí areálu, kde probíhají stavební práce a které jsou vyhrazené pro potřeby stavební firmy. Veškeré tyto prostory jsou označeny bezpečnostními tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ a ve venkovním areálu budou tyto prostory ohrazeny bezpečnostní páskou. Žákům je zakázáno jakkoliv poškozovat nebo upravovat, případně přemísťovat bezpečnostní značení.

2. Stavební úpravy budou probíhat v zadní části areálu školy, ve sprchách, v učebně „dílny, kuchyňka, IT“ a v dalších prostorách, které to budou vyžadovat.

3. Žáci a všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat informace uvedené na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách školy a v prostorách stavby.

4. Žáci jsou povinni při přesunech v areálu a budově školy používat pouze určené a vymezené komunikace (chodby, chodníky), a to maximálně ve dvojicích.

5. Během stavebních úprav se v areálu a budově školy budou pohybovat pracovníci stavební firmy.

6. Žáci jsou povinni uposlechnout a řídit se pokyny příslušného pedagogického pracovníka, popř. jiného zaměstnance školy. Žáci jsou rovněž povinni uposlechnout příkazů a pokynů pracovníků stavby, pokud jsou tyto vydány v rámci zajištění bezpečnosti. Tyto pokyny mohou být vydány i ústně.

7. Žákům je přísně a za všech okolností zakázáno jakkoliv manipulovat s jakýmkoliv zařízením na stavbě, zejména platí přísný zákaz manipulace s pracovními stroji, elektroinstalací a elektrozařízením stavby.

8. Bez zbytečného odkladu informovat ředitelku školy o zjištěných skutečnostech, které by mohly způsobit úraz žáka (poškozené značení, nerespektování pokynů žáky ….)

Pedagogickým pracovníkům nařizuji:

1. Po dobu stavby provádět nad žáky zvýšený dohled.

2. Dodržovat právní o ostatní předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžně a aktivně vyhodnocovat rizika při zajištění bezpečnosti žáků, přiměřeným způsobem na ně reagovat, v závislosti na rizicích přijímat opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti žáků. V případě nutnosti (při ohrožení žáků) zakázat další činnost žákům, případně i pracovníkům stavby.

3. Respektovat a bezpodmínečně vyžadovat od žáků dodržování stanovených bezpečnostních opatření v průběhu stavby. Při tomto jsou všichni zaměstnanci školy povinni spolupracovat s pracovníky stavby. V případě nutnosti (zajištění bezpečnosti žáků) jsou povinni respektovat pokyny vydané pracovníky stavby.

4. Organizovat veškeré činnosti a zejména přesuny žáků pouze po vymezených komunikacích v areálu tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti. Nezdržovat se v nebezpečném prostoru.

5. Oznamovat bez zbytečného odkladu ředitelce školy veškeré zjištěné skutečnosti, ohrožující bezpečnost žáků, případně závady a nedostatky, které by bezpečnost a ochranu zdraví ohrozit mohly.

a) Dodržovat zásady spolupráce se zaměstnanci školy, pracovníky stavby.

b) Oznámit bez zbytečného odkladu úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. V případě nutnosti poskytnout sobě nebo spolužákům při úrazu první pomoc.

c) Zajistit prokazatelné seznámení žáků s tímto příkazem.

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozdělovník

Příloha č. 2 – seznámení žáků

V Čisté dne 4.11.2019 Ing. Marie Kruntová ředitelka školy celý text