ZŠ a MŠ Čistá
ZŠ a MŠ Čistá
Škola pro všechny

Plán výchovného poradenství

 

Plán výchovného poradenství na školní rok 2021/2022

 

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Kateřina Lauberová

Školní metodik prevence: Mgr. Kateřina Lauberová

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Švolbová

 

 

 

 

 

 

 

Zajistí

Září

Schůzka s rodiči žáků 1.tříd

Schůzka s rodiči ostatních tříd

informace o SVPUCh, nabídce PPP

 

předání organizačních informací

 

TU

 

TU

 

Kontrola školních schopností u žáků, kteří nastoupili po odkladu školní docházky

zda došlo k nápravě poruchy, vady, školní zralosti

TU

 

Kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP

zda jsou vyšetření platná pro nový školní rok, nebo upozornit rodiče na vhodnost nového vyšetření

VP

 

Informace vyučujícím o nových žácích, případně kteří se vrátili ze specializovaných tříd a škol

Seznámit s vhodnými způsoby práce

ZŘ, VP

 

Plán společných jednání s přiděleným psychologem z PPP a termíny jeho návštěv na škole

zahrnout do ročního plánu práce školy

VP, předá vedení školy

 

Pedagogická porada

(srpen)

Přehled žáků s poruchami, způsoby nápravné péče.

Integrovaní žáci, individuální či skupinová péče, zahrnutí do úvazku VP či vyučujících, vykazování

VP

 

VP

Ř

 

Informace žákům a rodičům

Pomoc při řešení výchovných či výukových problémů, konzultační hodiny

VP předá vedení školy

 

Evidence žáků

Aktualizovat seznam žáků se SVPUCh a integracemi

 

 

Integrace žáků

Nové návrhy na integraci žáků

Individuální vzdělávací plány

VP, TU

TU, vyučující

 

Pomoc žákům

Schránka důvěry, telefonní čísla na poradny, linky bezpečí

VP +Vedení školy

 

Vzdělávání

Zajistit besedy - drogy, sexuální osvěta, policie,…

VP

 

Rodiče

Zajistit souhlas se zpracováním osobních údajů žáků a souhlas s případnou prací psychologa.

 

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Preventivní program

Plán

Preventista, VP

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajistí

Říjen

Návrhy na přeřazení žáků do specializovaných tříd a škol

Průběžné návrhy vyučujících

TU - jednání s rodiči

VP - jednání s PPP

 

Porada k třídám, které přešly z 1.st na 2.st

Žáci se zdravotním postižením, SVPUCh, sociální problémy

TU 6. tříd a bývalí třídní z minulého šk. roku

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Úřad práce

Plán návštěv úřadu práce s 9. třídami

 

 

Volba povolání

Plán exkurzí, besedy s náborovými pracovníky

 

 

 

 

 

Zajistí

Listopad

Návrhy na dodatečné odklady školní docházky

 

TU

 

Pedagogická rada za 1. čtvrtletí

Informace vyučujícím o nových vyšetřeních v PPP

VP

 

Volba povolání

Základní informace žákům a rodičům

VP

 

Prevence záškoláctví

Kontrola absence žáků

ZŘ, TU

 

Přijímací řízení

Žáci se zájmem o talentové zkoušky odevzdají přihlášky ZŠ do 15.11., ZŠ je odešle do 30.11.

 

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Tripartity

Schůzky rodič – učitel - žák

TU

 

Autoevaluace školy

Rozbor struktury zájemců o vzdělávání a demografických údajů

Ř, projednání na p.radě

 

 

 

 

 

Zajistí

Prosinec

Návrhy na vyšetření žáků

Pro účely zařazení do vyrovnávacích a specializovaných tříd

TU, VP

 

Žáci v evidenci odboru sociální péče

Kontakt s odborem sociální péče, zapojení školy do systému péče,  společné působení na rodiče

VP

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Prospěch žáků

Informovat rodiče žáků o mimořádném zhoršení prospěchu

TU

 

 

 

 

 

 

Zajistí

Leden

Pedagogická rada za 1. pololetí

Informace vyučujícím o nových vyšetřeních v PPP

VP

 

Zápis do 1. třídy

Způsob posouzení školní zralosti, informace rodičům o možnosti odkladu, přípravky na první třídu

Informace z MŠ o dětech k zápisu

Zda do školy nastoupí loňské odklady šk. docházky

ŘŠ

 

Přijímací řízení

Schůzka s rodiči vycházejících žáků

Účast náborových pracovníků ze SŠ

VP

 

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konají první pracovní den ve druhém úplném kalendářním týdnu měsíce ledna s 5 pracovními dny, talentové zkoušky v konzervatořích od 15. do 31. ledna v termínu stanoveném ředitelem příslušné školy

 

 

DVPP

Do plánu DVPP prosazovat vzdělávání v oblasti SVPUCh, prevence šikany a soc. patologických jevů

VP

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Hodnocení žáků

Písemné hodnocení žáků, kteří se hlásí na střední školy (pro rodiče)

TU + VP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajistí

Únor

Evidence žáků s odkladem  školní docházky

 

 

Přijímací řízení

Žáci odevzdají přihlášky základní škole do konce února

 

 

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Organizační záležitosti, nabídky přípravky, postup při žádostech o odklad

MŠ, ZŘ

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Integrovaní žáci

Kontrola plnění individuálních plánů

 

VP předá ŘŠ

 

 

 

 

Zajistí

Březen

 

 

 

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Přijímací řízení

Odeslat přihlášky do 15.3.

VP

 

Hodnocení žáků

Klasifikační řád, zohledňování SVPUCh při klasifikaci

Vedení školy

 

 

 

 

Zajistí

Duben

Kontrola vyšetření v PPP

Zda byla provedena požadovaná vyšetření

TU

 

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

Informace vyučujícím o nových vyšetřeních v PPP

VP

 

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají první pracovní den v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s 5 pracovními dny

Evidence přijatých žáků

Pomoc rodičům při odvolacím řízení

 

 

 

VP

VP

 

Prospěch žáků

Informovat rodiče žáků o mimořádném zhoršení prospěchu

TU

 

Tripartita

Schůzka: rodič – učitel - žák

TU

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Rozpočet školy

V jaké výši byly škole přiděleny prostředky na integrované žáky - na platy a na pomůcky, plán čerpání

ŘŠ

 

 

 

 

 

Zajistí

Květen

Prevence záškoláctví

Kontrola absence a způsobu omlouvání rodiči

TU

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Autoevaluace školy

Rozbor podpory žákům se SVPUCh, informovat ped. radu

Hodnocení spolupráce s rodiči a institucemi

VP

vedení školy, VP

 

 

 

 

 

 

 

Zajistí

Červen

Výroční zpráva

Příprava podkladů, údaje o přijímacím řízení, rozbor úspěšnosti

TU, VP

 

Práce s třídním kolektivem – měsíční hlášení

Písemná zpráva o třídních kolektivech (problémy, řešené situace, návrhy)

VP předá ŘŠ

 

Pedagogická rada za 2. pololetí

Informace vyučujícím o nových vyšetřeních v PPP

VP

 

Konečné výsledky přijímacího řízení po prázdninách

Údaje pro účely výroční zprávy

VP předá ŘŠ

 

Minimální preventivní program

vyhodnocení

preventista

 

 

Vypracovala: Ing. Marie Kruntová, ředitelka školy

 

V Čisté, dne 01.09.2021

 

Plán výchovného poradenství 2021-2022 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení: