ZŠ a MŠ Čistá
ZŠ a MŠ Čistá
Škola pro všechny

Distanční způsob vzdělávání MŠ

 

Distanční způsob vzdělávání na Základní a Mateřské škole Čistá

4. aktualizované vydání k 1.3.2021

 

Tento dokument je zpracován na základě metodiky vydané MŠMT „Metodické doporučení vzdělávání distančním způsobem“  a  „Doporučení pro vzdělávání distančním způsobem v mateřské škole.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 1. Legislativní rámec

Vyhláška č. 349/2020 Sb. S účinností ode dne 25.08.2020 stanovila pravidla pro vzdělávání distančním způsobem. Zákonem je nyní nově stanovena

 1. Povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, dále pak pro žáky I. i II. stupně.
 2. Dětem i žákům stanovena povinnost se tímto způsobem vzdělávat.

 

Povinnost školy začít vzdělávat distančním způsobem

 1. V případě krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádných opatření MZ nebo KHS.
 2. V případě nařízení karantény (není možná osobní přítomnost většiny dětí a žáků (více než 50%) z jedné třídy).

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného RVP a ŠVP v míře odpovídajícím okolnostem. Není povinností je naplnit beze zbytku.

 

Škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem v těchto případech

 1. Pokud ředitelka vyhlásí ředitelské volno.
 2. Pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku.
 3. Pokud ředitelka školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu MŠ.
 4. Pokud je dětem nebo žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách školy již distanční vzdělávání poskytuje.

 

Úprava školního řádu

Školní řád bude upraven v těchto bodech

 1. Způsob komunikace s dětmi, žáky a zákonnými zástupci.
 2. Způsob stanovování pravidel a organizace vzdělávání distančním způsobem.
 3. Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání.
 4. Hodnocení výsledků vzdělávání.

Zápis do třídní knihy

 1. Při prezenční výuce vede škola třídní knihu v listinné podobě.
 2. V případě, že škola nebo třída bude přecházet na distanční výuku, použije vyučující přílohu k třídní knize s názvem „Distanční výuka TK“.
 3. Do třídní knihy se zaznamená, kdy škola nebo třída přešla na distanční výuku. Kolonka poznámky.
 4. Do třídní knihy i do přílohy TK se zapisuje obdobným způsobem, včetně absence.
 5. Absence se při distanční výuce posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoliv podle doby vzdělávacích aktivit. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s dítětem/ žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Při off-line výuce se posuzuje odevzdávání úkolů a výstupů ve stanoveném termínu, dále pak jak žák prokazuje snahu o plnění pokynů. Omlouvání absence upravuje školní řád.

Stravování

Pokud nebude přerušen provoz školní jídelny, umožní škola odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Výdej obědů v jídlonosiči si mohou žáci či zákonní zástupci vyzvednout přes okénko u ŠJ. Jídlo nemůže vyzvedávat osoba, které byla nařízena karanténa či zakázána osobní přítomnost ve škole.

 

 1. Personální podmínky

 

 1. O konkrétním způsobu výuky (prezenční, distanční, smíšené) rozhoduje ředitelka školy s ohledem na právní předpisy a aktuální možnosti a podmínky školy.
 2. Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti v době stanovené rozvrhem své přímé pedagogické činnosti.
 3. V případě distančního vzdělávání je možnost dohodnout se na jiném místě výkonu práce. Tato možnost je i u učitelů, jimž byla nařízena karanténa, nebrání-li tomu jeho zdravotní stav.

 

 1. Organizace výuky při omezení přítomnosti ve školách

V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními znemožněna osobní přítomnost dětí a žáků ve škole mohou nastat tato opatření:

 1. Prezenční výuka

V případě, že se opatření či karanténa týká omezeného počtu dětí a žáků, který nepřekročí 50% účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.

Nepřítomným žákům se poskytuje studijní podpora na dálku. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.

V rámci prezenční výuky se aktivně využívá zvolená platforma TEAMS a další digitální nástroje.

 1. Smíšená výuka

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole týká více než 50% dětí a žáků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat děti a žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci a děti pokračují v prezenčním vzdělávání. O způsobu organizace smíšené výuky rozhoduje ředitelka školy s ohledem na konkrétní možnosti a podmínky školy.

 

 1. Distanční výuka

Pokud se týká zákaz osobní přítomnosti všech žáků konkrétní třídy nebo všech žáků a dětí celé školy, tak probíhá distanční výuka.

 

 1. Formy vzdělávání distančním způsobem

4.1 On-line výuka

Tato výuka probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporována digitálními nástroji. Rozlišujeme synchronní a asynchronní výuku.

 1. Při synchronní výuce je učitel propojen s dětmi a žáky pomocí platformy TEAMS ve stejném čase. Skupina pracuje ve stejný čas na stejném virtuálním místě na stejném úkolu. Při synchronní výuce se nebude realizovat kompletní rozvrh hodin, ale bude nastaven zvláštní režim pro rozsah výuky.
 2. Při asynchronní výuce pracují děti a žáci v jimi zvoleném čase a tempu na jim zadaných úkolech. Společně se v on-line prostoru s učitelem nepotkávají. K zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby se využije jednotná platforma TEAMS. Zadávání úkolů bude probíhat týden dopředu.
 3. Obě formy budou vhodně kombinovány, a to na základě konkrétních podmínek školy, dětí a žáků.

 

4.2 Off-line výuka

Výuka neprobíhá přes internet. Jedná se o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Zadávání úkolů bude probíhat písemně. Tento způsob výuky bude realizován tam, kde socioekonomické podmínky neumožňují on-line výuku. Off-line výuka bude zároveň sloužit i jako zpestření on-line výuky.

 

4.3 Konzultace

Učitel monitoruje zapojování jednotlivých účastníků a poskytuje jim individuální konzultace a studijní oporu. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace budou probíhat přes emaily, on-line chaty nebo telefonické hovory.

 

4.4 Zásady distančního vzdělávání

 • Přizpůsobujeme výuku možnostem dětí, žáků a pedagogů.
 • Usilujeme o častou zpětnou vazbu od účastníků a sami ji budeme hojně poskytovat.
 • Nepřeceňujeme samostatnost u dětí a žáků mladšího věku.
 • Zadání formulujeme jasně a konkrétně, ověříme si, že žáci vědí, co se od nich očekává.
 • Diferencujeme obtížnost úkolů.
 • Poskytujeme dětem a žákům možnost volby.
 • Stanovujeme realistické termíny plnění úkolů.
 • Rozvíjíme u žáků dovednost plánovat si práci.
 • Podporujeme skupinovou práci v on-line prostředí.
 • Podporujeme kontakt mezi účastníky navzájem.
 • Při komunikaci se snažíme o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny.
 • Umožníme rodičům, dětem, žákům získat informaci o správném výsledku u samostatných prací.

 

1.stupeň ZŠ

Žáci v tomto věku nejsou v oblastech IT dostatečně gramotní. Nemohou tedy plně převzít odpovědnost za své vzdělávání. Digitální gramotnost a kompetenci k učení je potřeba systematicky postupně rozvíjet.

Všichni žáci by měli umět zacházet s komunikační platformou, proto je důležité ji zařazovat do běžné výuky.

Během on-line výuky budeme vhodně kombinovat synchronní a asynchronní aktivity.

On-line výuka nebude probíhat dle obvyklého rozvrhu. V případě potřeby budou žáci v rámci on-line výuky rozděleny do skupin. Učitel se bude pravidelně setkávat s žáky při on-line výuce. Synchronní výuka potrvá 2 až 3 hodiny denně. Vhodně se bude střídat on-line setkávání se samostatnou prací.

Rodič dítěti vytvoří adekvátní podmínky pro práci (pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí), ujistí se, že dítě zadané práci rozumí, pokud tomu tak není, navede dítě, aby samo kontaktovalo učitele, či se rodič sám s učitelem spojí.

V prvním ročníku bude synchronní výuka hojně obohacována prvky off-line výuky, zejména praktickými činnostmi.

Distanční výuka probíhá denně od 8:00 do 14:00 hod. V případě potřeby mohou žáci kontaktovat své učitele do 16:00 hodin.

 

2.stupeň ZŠ

Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat převážně on-line, kombinací synchronní a asynchronní metody.

Již v průběhu prezenční výuky budou zařazovány aktivity spojené s používáním platformy TEAMS a dalších digitálních nástrojů.

Synchronní aktivity nebudou kopírovat běžný rozvrh. Synchronní výuka nepřesáhne tři vyučovací hodiny za sebou. Výuka bude přednostně zaměřena na prioritní předměty.

Důležitá je komunikace i se zákonnými zástupci, od kterých budeme vyžadovat zpětnou vazbu, jak oni vnímají postoj dětí k vlastnímu vzdělávání.

Distanční výuka probíhá denně od 8:00 do 14:00 hod. V případě potřeby mohou žáci kontaktovat své učitele do 16:00 hodin.

 

 

 1. Vzdělávání žáků se SVP

Žáci mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.

Pedagogická intervence bude i nadále poskytována, a to prostřednictvím on-line komunikace. Podpůrné opatření realizuje osoba, která vede pedagogickou intervenci i v běžném režimu školy.

Hodnocení žáků se SVP je vykonáváno na základě konkrétních pravidel nastavených v doporučení žáka vydaném školským poradenským zařízením a v souladu se školním řádem.

 1. Zapojování všech žáků do distanční výuky

Pokud některý žák nebude mít doma podmínky pro on-line výuku, tak bude distanční vzdělávání probíhat pomocí metod off-line výuky.

Škola bude podporovat průběžnou komunikaci se zákonnými zástupci dětí, kde lze tyto komplikace předpokládat a domluví se na konkrétní formě komunikace a předávání úkolů pro případ distanční výuky.

Během distanční výuky by komunikace se samotnými dětmi a žáky měla být podporující, vstřícná, motivující k udržení kontaktu a zájmu o vzdělávací aktivity.

Pokud se žák nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnou potřebnou techniku, tak vyučující kontaktují rodiče nebo samotného žáka, aby zjistili důvody neúčasti ve vzdělávání.

Jednotlivý vyučující během prezenční výuky využívají příslušné komunikační nástroje a techniku, a to z důvodu případného přechodu na distanční výuku.

 1. Způsoby a pravidla hodnocení

Při výuce distančním způsobem poskytuje škola kvalitní zpětnou vazbu, neboť tak podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku.

Vyučující budou nejčastěji používat formativní hodnocení, které je průběžné, přináší žákovi užitečnou informaci o tom, co ví, čemu rozumí nebo co dokáže v rámci vzdělávacího procesu,, a směřuje ho k naplnění stanoveného cíle. Umožňuje mu sledovat vlastní pokrok, vede ho k řízení svého učení a pomáhá komplexně rozvíjet jeho osobnost.

Dále vyučující budou využívat hodnocení sumativní, které je souhrnné a informuje o tom, co dotyčný žák zvládl na konci určitého období. Jeho účelem je získat konečný přehled o dosahovaných výkonech či roztřídit žáky dle výsledků. Jednou z forem sumativního hodnocení je známkování.

Sebehodnocení žáka představuje důležitou součást vzdělávání a posiluje schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností. Proto bude škola využívat nástroje podporující autoevaluaci – Microsoft Forms.

Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou součástí školního řádu.

 

 1. Naplňování RVP a ŠVP

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti ve škole, který trvá déle než 2 týdny, bude škola prioritizovat vzdělávací oblasti v ŠVP. Zaměříme se především na očekávané výstupy dle RVP a budeme se věnovat zejména profilovým předmětům.

Při krátkodobých úsecích distanční výuky (karanténa třídy na 10 dnů) zaměříme aktivity projektovým způsobem na průřezová témata propojující více vzdělávacích oblastí, dále zařadíme tematické celky, pro které existuje dostatečná studijní opora, např. formou vzdělávacích pořadů, výukových videí, digitálních učebních materiálů atd.

 

 1. Interní evidence změn

V případě, kdy je distanční způsob vzdělávání realizován v takovém rozsahu, že má dopad na změny ve vzdělávacích obsazích a tematických plánech, nebudeme tyto změny zaznamenávat ve formě úpravy ŠVP.

Je založena interní evidence změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučujících předmětů a ročníků, která je nedílnou součástí dokumentace školy.

K interní evidenci slouží tyto dokumenty:

 • Evidence změn ve vzdělávacím obsahu
 • Karta žáka

 

9.Materiálně – technické vybavení a softwarové nástroje

Každý učitel má k dispozici počítač (notebook) pro realizaci distančního vzdělávání. Na všech počítačích jsou platné licence operačního systému a příslušné softwarové aplikace.

Škola využívá školní informační systém Bakaláři, systém pro řízení výuky MS Teams.

Tyto systémy umožňují:

 • Synchronní způsob on-line komunikace (typicky individuální a skupinový chat, videohovory).
 • Uložiště dokumentů a výukových materiálů s možností sdílení pro žáky i učitele (vkládání podkladů a vypracovaných úkolů).
 • Interaktivitu a zpětnou vazbu (on-line testy, formuláře, ankety, diskuzní fóra, interaktivní prvky v rámci předávání učiva, gamifikace).

 

10.Komunikace s rodiči (nejen) při vzdělávání distančním způsobem

Efektivní komunikace mezi naší školou a rodiči je základem pro to, aby obě strany i dítě samotné mohly plnit své role.

Rolí rodičů je především podporovat své dítě, aby dosáhlo své povinnosti vzdělávat se, posilovat jeho vnitřní motivaci k učení a ochotu převzít odpovědnost za své vzdělávání.

Škole náleží povinnost poskytovat vzdělání.

Pro jednotnou komunikaci se žáky a rodiči si škola zvolila následující:

 • MS Teams
 • Webové stránky školy
 • E-mailová komunikace
 • Telefonická komunikace

 

11. Monitorování, vyhodnocování, přizpůsobování

Je velmi pravděpodobné, že se situace a okolnosti budou měnit, proto i nastavená jednotná pravidla se mohou upravovat.

Vyučující monitoruje, jak se žák zapojuje a aktivně se podílí na výuce, jak se mu daří osvojovat si konkrétní znalosti a dovednosti. Učitel poskytuje zpětnou vazbu žákům a o tuto zpětnou vazbu žádá také žáky a rodiče. Na základě tohoto monitoringu učitel přizpůsobí výuku potřebám jednotlivce nebo skupiny, aby byla co nejefektivnější.

Povinnost distančního způsobu vzdělávání je pro všechny nová, a proto i případnou nutnost změn i v průběhu školního roku, je nutné pochopit. Neboť všechny případné změny škola dělá proto, aby vzdělávání co nejvíce vyhovovalo daným okolnostem, potřebám konkrétních dětí a žáků a dobré spolupráci všech zúčastněných.

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

1.Legislativní rámec

V souladu s ustanovením § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny, pro které je předškolní vzdělávání povinné,  je stanovena:

 1. povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které  je předškolní vzdělávání povinné,
 2. povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Způsob vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte.

Pravidla pro distanční výuku jsou zakotvena ve školním řádu MŠ.

 

2. Zápis do třídní knihy a omlouvání absencí

a.) Při prezenční výuce vede škola třídní knihu v listinné podobě.

b.) V případě distanční výuky použije vyučující přílohu k třídní knize s názvem „Distanční výuka TK“

c.)Do třídní knihy se zaznamenává:

 • kdy přešla výuka na vzdělávání distančním způsobem,
 • kterých dětí se to týká (pokud jsou ve třídě MŠ zařazeny různě staré děti),
 • jaký vzdělávací obsah byl v daném dnu či týdnu realizován,
 • evidence dětí na vzdělávání (účast dětí se posuzuje přiměřeným způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne),
 • omlouvání absencí upravuje školní řád MŠ.

 

3. Stravování

V době uzavření mateřské školy mají všechny děti nárok dotovaný oběd. Zákonní zástupci dětí si mohou tento oběd odebrat s sebou.

 

4. Personální podmínky

O konkrétním způsobu organizace vzdělávání distančním způsobem rozhoduje ředitelka školy s ohledem na právní předpisy a aktuální možnosti a podmínky školy.

V případě distančního způsobu vzdělávání je možnost vykonávat PPČ na jiném místě – odlišném od pracoviště zaměstnavatele. Tato možnost je i u učitelů, jimž byla nařízena karanténa, nebráni-li tomu jeho zdravotní stav.

 

5. Formy vzdělávání distančním způsobem

Distanční výuka je založena na komunikaci učitel – rodič. Základem jsou inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí.

a.) Off-line vzdělávání

Tento způsob vzdělávání neprobíhá přes internet. U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů (tvořivé práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj kompetencí).

b.)On-line vzdělávání

Tento způsob vzdělávání probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišujeme synchronní a asynchronní výuku. V předškolním vzdělávání má tento způsob vzdělávání pouze doplňkovou funkci.

 

 • Asynchronní výuka

Děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Jednou týdně předávají učitelé rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity. Zadání se zveřejňuje na webových stránkách školy nebo jsou zaslány na e-maily rodičům.

 

 • Synchronní výuka

Učitel je propojen s dětmi přes jednotnou platformu MS Teams ve stanoveném čase. Záměrem této výuky je setkávání se. Setkání bude probíhat jedenkrát v týdnu a bude sloužit pro udržení sociálního kontaktu a motivaci. Děti budou rozděleny do skupin.

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání bude možné zadávané aktivity individualizovat.

Pedagogové budou monitorovat zapojování dětí do distančního vzdělávání a zároveň budou poskytovat rodičům individuální podporu. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Děti budou dostávat od učitele zpětnou vazbu na úkoly, které realizovaly a plnily.

 

6. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti s SVP mají nárok na poskytování podpůrných opatření i při distanční výuce.

 

7. Materiálně – technické vybavení a softwarové nástroje

Škola volí způsob vzdělávání na dálku s ohledem na vybavení školy.

Učitel má k dispozici počítač či přenosné zařízení. Vybraná jednotná platforma je MS Teams.

 

Povinnost distančního způsobu vzdělávání je pro všechny nová, a proto i případnou nutnost změn i v průběhu školního roku, je nutné pochopit. Neboť všechny případné změny škola dělá proto, aby vzdělávání co nejvíce vyhovovalo daným okolnostem, potřebám konkrétních dětí  a dobré spolupráci všech zúčastněných.

 

V Čisté dne 01.03.2021

 

                                                                                                    Ing. Marie Kruntová,  MBA
                                                                                                               ředitelka školy

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 11 °C
úterý 21. 5. zataženo 21/11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 14/11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 18/11 °C

Svátek

Svátek má Zbyšek

Sociální sítě